top of page

 

Gegevensbescherming

Naam en adres van de verantwoordelijke

De verantwoordelijke persoon in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere nationale gegevensbeschermingswetten van de lidstaten en andere gegevensbeschermingsvoorschriften is:

 

klik4time

Dieter Perijn

Langestraat 74

79183 Waldkirch

Duitsland

Tel: 076814935824

E-mail: info@click4time.de

Website: www.click4time.de

Reikwijdte van de verwerking van persoonsgegevens

In principe verwerken wij de persoonsgegevens van onze gebruikers alleen voor zover dit nodig is om een functionele website en onze inhoud en diensten aan te bieden. De verwerking van persoonsgegevens van onze gebruikers vindt regelmatig alleen plaats met toestemming van de gebruiker. Een uitzondering geldt in die gevallen waarin het verkrijgen van voorafgaande toestemming om feitelijke redenen niet mogelijk is en de verwerking van de gegevens op grond van wettelijke bepalingen is toegestaan.

Wettelijke basis voor het verwerken van persoonsgegevens

Voor zover we de toestemming van de betrokkene verkrijgen voor de verwerking van persoonsgegevens, dient artikel 6, lid 1, onder a), van de EU-algemene verordening gegevensbescherming (AVG) als rechtsgrondslag.

Artikel 6, lid 1, onder b), AVG dient als rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens die nodig is om een contract uit te voeren waarbij de betrokkene partij is. Dit geldt ook voor verwerkingen die nodig zijn om precontractuele maatregelen uit te voeren.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan ons bedrijf is onderworpen, dient artikel 6, lid 1, onder c), van de AVG als rechtsgrondslag.

In het geval dat vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens vereisen, dient artikel 6 lid 1 onder d AVG als rechtsgrondslag.

Indien de verwerking noodzakelijk is om een gerechtvaardigd belang van ons bedrijf of een derde partij te behartigen en de belangen, fundamentele rechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen dan het eerste belang, dient artikel 6 lid 1 letter f AVG als rechtsgrondslag voor de verwerking.

Gegevens wissen en opslagduur

De persoonsgegevens van de betrokkene worden verwijderd of geblokkeerd zodra het doel van de opslag niet meer van toepassing is. Opslag kan ook plaatsvinden als dit door de Europese of nationale wetgever is voorzien in EU-regelgeving, wetten of andere voorschriften waaraan de verantwoordelijke is onderworpen. De gegevens worden ook geblokkeerd of gewist als een door de genoemde normen voorgeschreven opslagtermijn verstrijkt, tenzij er behoefte is aan verdere opslag van de gegevens voor het sluiten of uitvoeren van een contract.

Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

Telkens wanneer onze website wordt bezocht, verzamelt ons systeem automatisch gegevens en informatie van het computersysteem van de toegangscomputer.

De volgende gegevens worden hier verzameld:

 1. Informatie over het browsertype en de gebruikte versie

 2. Het besturingssysteem van de gebruiker

 3. De internetprovider van de gebruiker

 4. Het IP-adres van de gebruiker

 5. Datum en tijd van toegang

 6. Websites van waaruit het systeem van de gebruiker onze website bezoekt

 7. Websites waartoe het systeem van de gebruiker toegang heeft via onze website

De gegevens worden ook opgeslagen in de logbestanden van ons systeem. Deze gegevens worden niet samen met andere persoonlijke gegevens van de gebruiker opgeslagen.

De wettelijke basis voor de tijdelijke opslag van de gegevens en de logbestanden is artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG.

De tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is noodzakelijk om de levering van de website aan de computer van de gebruiker mogelijk te maken. Hiervoor moet het IP-adres van de gebruiker voor de duur van de sessie opgeslagen blijven. Opslag in logbestanden vindt plaats om de functionaliteit van de website te waarborgen. Daarnaast gebruiken we de gegevens om de website te optimaliseren en de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen. Een evaluatie van de gegevens voor marketingdoeleinden vindt in deze context niet plaats. Als de gegevens in logbestanden worden opgeslagen, is dit uiterlijk na zeven dagen het geval. Verdere opslag is mogelijk. In dit geval worden de IP-adressen van de gebruikers verwijderd of vervreemd, zodat het niet meer mogelijk is om de oproepende client toe te wijzen. Het verzamelen van de gegevens voor het ter beschikking stellen van de website en het opslaan van de gegevens in logbestanden is absoluut noodzakelijk voor de werking van de website. Bijgevolg is er geen mogelijkheid van bezwaar van de kant van de gebruiker.

Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die in de internetbrowser of door de internetbrowser op het computersysteem van de gebruiker worden opgeslagen. Als een gebruiker een website oproept, kan een cookie op het besturingssysteem van de gebruiker worden opgeslagen. Deze cookie bevat een karakteristieke tekenreeks waarmee de browser duidelijk kan worden geïdentificeerd wanneer de website opnieuw wordt opgeroepen. Wij gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Sommige elementen van onze website vereisen dat de oproepende browser ook na een paginawisseling kan worden geïdentificeerd.

 1. taal instellingen

 2. Login Informatie

Wettelijke basis voor gegevensverwerking

Op onze website gebruiken we ook cookies, die een analyse van het surfgedrag van gebruikers mogelijk maken.

De volgende gegevens kunnen op deze manier worden verzonden:

 1. Zoektermen ingevoerd

 2. Frequentie van paginaweergaven

 3. Gebruik van websitefuncties

De op deze manier verzamelde gebruikersgegevens worden door technische voorzorgsmaatregelen gepseudonimiseerd. Het is daarom niet meer mogelijk om de gegevens toe te wijzen aan de oproepende gebruiker. De gegevens worden niet samen met andere persoonlijke gegevens van de gebruiker opgeslagen.

Bij het bezoeken van onze website worden gebruikers door een informatiebanner geïnformeerd over het gebruik van cookies voor analysedoeleinden en worden ze verwezen naar deze gegevensbeschermingsverklaring. In dit verband wordt ook vermeld hoe in de browserinstellingen kan worden voorkomen dat cookies worden opgeslagen.

Bij het bezoeken van onze website wordt de gebruiker geïnformeerd over het gebruik van cookies voor analysedoeleinden en wordt zijn toestemming voor de verwerking van de in dit kader gebruikte persoonsgegevens verkregen. In dit verband wordt ook verwezen naar deze gegevensbeschermingsverklaring.

De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van technisch noodzakelijke cookies is artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG.

De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van cookies voor analysedoeleinden is artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG, als de gebruiker zijn toestemming heeft gegeven.

doel van de gegevensverwerking

Het doel van het gebruik van technisch noodzakelijke cookies is om het gebruik van websites voor gebruikers te vereenvoudigen. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser ook na een paginawisseling wordt herkend.

We hebben cookies nodig voor de volgende toepassingen:

 1. Acceptatie van taalinstellingen

 2. Zoektermen onthouden

De door technisch noodzakelijke cookies verzamelde gebruikersgegevens worden niet gebruikt om gebruikersprofielen aan te maken.

Analyse cookies worden gebruikt om de kwaliteit van onze website en de inhoud ervan te verbeteren. Door de analysecookies leren wij hoe de website wordt gebruikt en kunnen zo ons aanbod continu optimaliseren. In deze doeleinden ligt ook ons legitieme belang bij de verwerking van persoonsgegevens overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG.

Bewaartermijn, mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

Cookies worden op de computer van de gebruiker opgeslagen en naar onze site verzonden. Daarom heb je als gebruiker ook volledige controle over het gebruik van cookies. Door de instellingen van uw internetbrowser te wijzigen, kunt u de overdracht van cookies deactiveren of beperken. Cookies die al zijn opgeslagen, kunnen op elk moment worden verwijderd. Dit kan ook automatisch. Als cookies voor onze website worden gedeactiveerd, is het mogelijk dat niet meer alle functies van de website volledig kunnen worden gebruikt.

Registratie

Op onze website bieden wij gebruikers de mogelijkheid zich te registreren door persoonsgegevens te verstrekken. De gegevens worden in een invoermasker ingevoerd en naar ons verzonden en opgeslagen. Er vindt geen overdracht van gegevens aan derden plaats. De volgende gegevens worden verzameld als onderdeel van het registratieproces: Op het moment van registratie worden ook de volgende gegevens opgeslagen:

 1. Het IP-adres van de gebruiker

 2. Datum en tijd van inschrijving

De wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens is artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG, als de gebruiker zijn toestemming heeft gegeven.

Als de registratie dient voor de uitvoering van een contract waarbij de gebruiker partij is of voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen, is de aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens artikel 6, lid 1, onder b), van de AVG.

Registratie van de gebruiker is vereist voor het aanbieden van bepaalde inhoud en diensten op onze website.

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Dit is het geval voor de gegevens die tijdens het registratieproces worden verzameld als de registratie op onze website wordt geannuleerd of gewijzigd. Als gebruiker heeft u op elk moment de mogelijkheid om de registratie te annuleren. U kunt de over u opgeslagen gegevens op elk moment laten wijzigen. Als de gegevens nodig zijn om een contract uit te voeren of om precontractuele maatregelen uit te voeren, kunnen de gegevens alleen voortijdig worden verwijderd als er geen contractuele of wettelijke verplichtingen zijn die daarmee in strijd zijn.

Contactformulier en e-mailcontact

Er is een contactformulier op onze website waarmee u elektronisch contact met ons kunt opnemen. Als een gebruiker van deze mogelijkheid gebruik maakt, worden de in het invoermasker ingevoerde gegevens naar ons verzonden en opgeslagen.

Op het moment dat het bericht wordt verzonden, worden ook de volgende gegevens opgeslagen:

Deze data zijn:

 1. Het IP-adres van de gebruiker

 2. Datum en tijd van inschrijving

Tijdens het verzendproces wordt uw toestemming gevraagd voor de verwerking van de gegevens en wordt verwezen naar deze gegevensbeschermingsverklaring.

U kunt ook contact met ons opnemen via het opgegeven e-mailadres. In dit geval worden de persoonlijke gegevens van de gebruiker die met de e-mail zijn verzonden, opgeslagen.

 

In dit kader zullen de gegevens niet aan derden worden doorgegeven. De gegevens worden alleen gebruikt om het gesprek te verwerken.

Wettelijke basis voor gegevensverwerking

De wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens is artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG, als de gebruiker zijn toestemming heeft gegeven.

 

De wettelijke basis voor de verwerking van gegevens die tijdens het verzenden van een e-mail worden verzonden, is artikel 6, lid 1, letter f, AVG. Als het e-mailcontact gericht is op het sluiten van een overeenkomst, is de aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking artikel 6, lid 1, onder b), van de AVG.

doel van de gegevensverwerking

De verwerking van de persoonsgegevens uit het invoermasker dient ons uitsluitend om het contact te verwerken. Als er contact wordt opgenomen via e-mail, is dit ook het noodzakelijke gerechtvaardigde belang bij de verwerking van de gegevens.

De andere persoonsgegevens die tijdens het verzendproces worden verwerkt, dienen om misbruik van het contactformulier te voorkomen en om de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen.

Duur van opslag

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Voor de persoonlijke gegevens uit het invoerscherm van het contactformulier en de gegevens die per e-mail worden verzonden, is dit het geval wanneer het betreffende gesprek met de gebruiker is beëindigd. Het gesprek is afgelopen als uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de feiten in kwestie definitief zijn opgehelderd.

 

De aanvullende persoonsgegevens die tijdens het verzendproces zijn verzameld, worden uiterlijk na een periode van zeven dagen verwijderd.

Mogelijkheid van bezwaar en verwijdering

De gebruiker heeft te allen tijde de mogelijkheid om zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken. Als de gebruiker per e-mail contact met ons opneemt, kan hij te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag van zijn persoonlijke gegevens. In dat geval kan het gesprek niet worden voortgezet. Alle persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen tijdens het maken van contact, worden in dit geval verwijderd.

Recht van bezwaar

U hebt het recht om, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, die is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder e of f AVG; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.

De verantwoordelijke verwerkt de u betreffende persoonsgegevens niet meer, tenzij hij dwingende legitieme redenen voor de verwerking kan aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.

Als de op u betrekking hebbende persoonsgegevens worden verwerkt om directe reclame uit te voeren, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op dergelijke reclame; dit geldt ook voor profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke directe reclame.

Indien u bezwaar maakt tegen de verwerking ten behoeve van direct marketing, zullen de op u betrekking hebbende persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden worden verwerkt.

In verband met het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij heeft u – niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG – de mogelijkheid om uw recht van bezwaar uit te oefenen door middel van geautomatiseerde procedures die gebruik maken van technische specificaties.

U hebt ook het recht om, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden in overeenstemming met artikel 89, lid 1 AVG.

Uw recht van bezwaar kan worden beperkt voor zover het de verwezenlijking van de onderzoeks- of statistische doeleinden waarschijnlijk onmogelijk maakt of ernstig belemmert en de beperking noodzakelijk is voor de vervulling van de onderzoeks- of statistische doeleinden.

​​​​​​

 

 

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt normaal gesproken naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen.

 

browser plug-in

U kunt de opslag van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de door het cookie gegenereerde en op uw gebruik van de website betrekking hebbende gegevens (inclusief uw IP-adres) en deze gegevens door Google verwerkt door de onder de volgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren: https ://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

 

Bezwaar tegen gegevensverzameling

U kunt voorkomen dat Google Analytics uw gegevens verzamelt door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie geplaatst om te voorkomen dat uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website worden verzameld: Google Analytics uitschakelen

Meer informatie over hoe Google Analytics omgaat met gebruikersgegevens vindt u in de

Privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

 

Demografische kenmerken in Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functie "demografische kenmerken" van Google Analytics. Hierdoor kunnen rapporten worden gemaakt die uitspraken bevatten over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de sitebezoekers. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesses gebaseerde advertenties van Google en bezoekersgegevens van externe aanbieders. Deze gegevens kunnen niet worden toegewezen aan een specifieke persoon. U kunt deze functie te allen tijde via de advertentie-instellingen in uw Google-account deactiveren of het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics in het algemeen verbieden, zoals beschreven in het punt "Bezwaar tegen gegevensverzameling".

 

Facebook-plug-ins (like-knop)

Op onze website zijn plug-ins geïntegreerd van het sociale netwerk Facebook, provider Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. U herkent de Facebook-plug-ins aan het Facebook-logo of de "Like-knop" ("I like") op onze site. Een overzicht van de Facebook-plugins vindt u hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Wanneer u onze pagina's bezoekt, wordt via de plug-in een directe verbinding tot stand gebracht tussen uw browser en de Facebook-server. Facebook ontvangt de informatie dat u met uw IP-adres onze site heeft bezocht. Als u op de "Vind ik leuk"-knop van Facebook klikt terwijl u bent ingelogd op uw Facebook-account, kunt u de inhoud van onze pagina's koppelen aan uw Facebook-profiel. Hierdoor kan Facebook uw bezoek aan onze site koppelen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen u erop dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens en van het gebruik ervan door Facebook. Meer informatie hierover vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Facebook op https://de-de.facebook.com/policy.php.

Als u niet wilt dat Facebook uw bezoek aan onze site kan koppelen aan uw Facebook-gebruikersaccount, meldt u zich dan af bij uw Facebook-gebruikersaccount.

 

Bezwaar tegen promotionele mails

Wij maken hierbij bezwaar tegen het gebruik van contactgegevens die zijn gepubliceerd als onderdeel van de afdrukverplichting om ongevraagd reclame- en informatiemateriaal te verzenden. De site-exploitanten behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen in het geval van ongevraagde reclame, zoals spam-e-mails.

Bron: https://www.e-recht24.de

 

Morgensonne im Schwarzwald
bottom of page